นโยบายการใช้งาน

  1. ข้อมูลส่วนตัว อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งที่อยู่ของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อการจัดส่งสินค้า และจะถูกเก็บเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เราทราบกลุ่มผู้อ่านของเรา อันจะนำไปสู่การออกแบบหนังสือ ตลอดจนสื่อรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับผู้อ่านต่อไปในอนาคต โดยถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. การแนบหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าถือเป็นความผิด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
  3. เราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหายของสินค้าในกรณีที่ท่านกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ ตลอดจนเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
  4. หากเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหายจากการจัดส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย ผู้รับผิดชอบคือบริษัทไปรษณีย์ไทย
  5. เมื่อท่านได้อ่านและรับทราบถึงนโยบายการใช้งานนี้แล้ว หากเห็นว่าไม่เหมาะสมประการใด กรุณาแจ้งให้เราทราบที่ contact@waymagazine.org
  6. เนื้อหา ภาพประกอบ ตลอดจนข้อมูลใดๆ หากท่านต้องการนำไปใช้งานต้องแจ้งให้เราทราบเสมอ
  7. เจ้าของเว็บไซต์นี้คือสำนักพิมพ์ WAY of BOOK บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด เจ้าของเดียวกับ waymagazine.org