Sold Out

เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร

100 ฿

ปรีดี พนงยงค์ เขียน
พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2559

รายละเอียดหนังสือ

  • ความหนา 96 หน้า
  • เข้าเล่มไสกาว

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร คือคำถามหลังอ่าน ‘โซฟี โชล กุหลาบขาวและนาซี’ จบลง หากเล่มแรกทำให้หัวใจเต้นแรง บทปาฐกถาของ ปรีดี พนมยงค์ เล่มนี้ ก็ช่วยผ่อนอัตราการเต้นของหัวใจให้สงบลงด้วยหลักคิดและข้อเสนออย่างเป็นระบบ

หนังสือ ‘เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร’ คือปาฐกถาของ ปรีดี พนมยงค์ ต่อนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส ปีนั้นเป็นปี 2517 หนึ่งปีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สองปีก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ปรีดีกล่าวถึงการกำเนิดเผด็จการในหลายประเทศ วิเคราะห์ในเชิงนิรุกติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ยุโรป อรรถาธิบายการใช้อำนาจข่มเหง การฟื้นคืนของกลุ่มอำนาจ และแนวคิดต่อต้านเผด็จการที่ยังสามารถนำมาศึกษา ใช้เป็นแว่นตาคู่สำคัญที่ช่วยทำให้มองสังคมรอบตัวที่พร่ามัวชัดเจนขึ้น

การต่อสู้ใดๆ นั้นย่อมมีทั้งการรุกและการรับ ฉะนั้นไม่ควรมองเพียงด้านเดียว เฉพาะด้านวิธีต่อสู้เผด็จการ คือต้องพิจารณาด้านที่ฝ่ายเผด็จการจะตอบโต้ด้วย คือฝ่ายเผด็จการย่อมใช้วิธีเศรฐกิจ, วิธีการเมือง, วิธีกำลังทหารตำรวจ, วิธีจิตวิทยาที่ทำให้คนลุ่มหลงในระบบเผด็จการ ซึ่งฝ่ายต่อสู้เผด็จการจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ โดยอาศัยหลักทฤษฎีสังคมที่ถูกต้องสมานกับรูปธรรมที่ประจักษ์ด้วย แล้ววินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่สภาพของกำลังของทั้งสองฝ่ายตามท้องที่และกาลสมัย

(จากหน้า 81)